Άσκηση σε τοπικό επίπεδο Κρατικού Χαρακτήρα

Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα, που συμβαίνουν στην Περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων. Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων. Η περιοδική ενημέρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία. Η τήρηση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική Νομοθεσία. Η τήρηση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία περί ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων, που αφορούν το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις οικοδομές, που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών. Η τήρηση των διατάξεων, που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Ελληνικά
Go to top